آیا هدف وسیله را توجیه میکند؟؟؟

هیچ نتیجه ای یافت نشد لطفا صحت را چک کنید.