چرا کهن الگوی حامی بعد از کهن الگوی جنگجو قرار می گیرد؟

هیچ نتیجه ای یافت نشد لطفا صحت را چک کنید.