بررسی نحوه فعالیت جوینده غیر سازنده در وجود هریک از ما