اصل شماره ۵ -مرد ۸۰% آنیموس (مردانگی حقیقی) و ۲۰% آنیما (زنانگی اصیل) و زن ۸۰% آنیما (زنانگی اصیل) و ۲۰% آنیموس (مردانگی حقیقی)

هیچ نتیجه ای یافت نشد لطفا صحت را چک کنید.