اصل شماره ۶ -مرد می بایستی تحت تاثیرمردانگی حقیقی انتخاب و زندگی کند و زن می بایستی تحت تاثیر زنانگی اصیل انتخاب و زندگی کند

هیچ نتیجه ای یافت نشد لطفا صحت را چک کنید.