حرکت از خود بزرگ بینی و خود کوچک بینی به سمت واقع بینی