ضرب المثل ها و چگونگی اثرگذاری آنها بر اعمال و افکارمان