برگه نمونه

برگه نمونه

آزمون شخصیت شناسی
شروع آزمون

قبل از تصمیم گیری ابتدا تمام جوانب را در نظر گرفته و بعد تصمیم می گیرم .

قبل از تصميم گيري ابتدا تمام جوانب را در نظر گرفته و بعد تصميم مي گيرم .

در تجمعات يا جلسات مذهبي يا عرفاني شرکت مي کنم .

قضاوت سايرين در مورد رابطه زناشوئي ام برايم مهم بودهو حتي در ظاهر هم که شده , رابطه را خوب نشان دهم .

پاسخ 0 /

نتیجه

0%

نمره قبولی- 0%